Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sabnie na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022

Na podstawie art. 39. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Sabnie informuje:

 1. opinie, uwagi i sugestie do ww. dokumentu można zgłaszać:
 2. wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, dokumentacja będzie wyłożona do wglądu pod adresem: Urząd Gminy Sabnie; ul. Główna 73; 08-331 Sabnie
 3. planowany termin zakończenia konsultacji: 22 października 2015 r.
 4. termin rozpoczęcia konsultacji: 1 października 2015 r.
 5. obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska wynika z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1232 z poźn. zm.).
 6. o przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sabnie na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022, którego przedmiotem jest określenie polityki ekologicznej gminy
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundusze@sabnie.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym),
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Sabnie; ul. Główna 73; 08-331 Sabnie
  • ustnie do protokołu w siedzibie Gminy: Urząd Gminy Sabnie; ul. Główna 73; 08-331 Sabnie
 7. organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sabnie.

Dodaj komentarz

Skip to content