Losowanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji

Z A W I A D O M I E N I E
Wójta Gminy Sabnie
z dnia  07 sierpnia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum  Nr 1 w Kupientynie
w referendum ogólnokrajowym  zarządzonym na dzień  6 września 2015r.

Stosownie do art. 13 ust.4  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 57, poz. 507 z późn. zm.)  oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym  oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz.671 i Nr 80,poz.730)   i n f o r m u j ę:

że losowanie składu do Obwodowej  Komisji Wyborczej numer 1 w Kupientynie od będzie się w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Sabnie w dniu

12 sierpnia 2015r. (środa)  o godzinie 900 .

Wójt Gminy Sabnie
/-/ Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content