Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Sabnie

5 marca 2015r. (czwartek) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie odbędzie się V Sesja Rady Gminy Sabnie.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między Sesjami.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 5. Informacja o przeprowadzonych zebraniach wiejskich w sprawie wyborów do organów sołectw.
 6. Analiza oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy Sabnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sabnie w 2015r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zembrowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.
 13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, informacje.
 15. Przyjęcie protokółu Nr IV/2015 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 29 stycznia 2015r.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content