Sprzedaż działki

Wójt Gminy Sabnie informuje, że przeznacza do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego następującą nieruchomość:

Obręb: Sabnie gm. Sabnie

– nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca działkę nr 887/1 o powierzchni 1,4240 ha

Użytki w działce nr 887/1: RIIIa – 0,2066 ha, PsIII – 1,2174 ha.

Księga wieczysta nr SI1P/00018025/8

Cena wywoławcza nieruchomości: 190 000,00 zł

Wadium:  19 000,00 zł

Min. postąpienie: 1900,00 zł

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o charakterze inwestycyjnym, możliwość uzbrojenia w media: prąd, wodociąg.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczyst  nr SI1P/00018025/8 w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim IV Wydziale Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie jest obciążona.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sabnie dla terenu, na którym znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu: 13.03.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sabniach ul. Główna 73.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości nie później niż 3 dni przed dniem przetargu – najpóźniej do dnia 10.03.2015 r. /decyduje data wpływu na konto Gminy Sabnie /.

Wadium wnoszone jest w pieniądzu, na konto Gminy Sabnie nr: 61 9221 000000 300113 200000 50 w PBS Sokołów Podlaski Oddział w Sabniach.

Wadium ulega przepadkowi o ile uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Uczestnikowi, który przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm./ mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sabnie – pokój nr 8, tel./25/ 787 41 93.

Dodaj komentarz

Skip to content