Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Sabnie

29 stycznia 2015r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Sabnie.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między Sesjami.
 4. Zapoznanie z opinią Uchwały Nr Si.41.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015r.w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sabnie, przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sabnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Przyjęcie protokółu Nr III/3/2014 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 30grudnia 2014.
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content