Zaproszenie na LI Sesję Rady Gminy w Sabniach

29 października 2014r. (środa) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się LI Sesja Rady Gminy w Sabniach.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zapoznanie z pismem Pani Anety Balcerkiewicz.
 6. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy za 2013r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Sabnie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 15. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, informacje.
 17. Przyjęcie protokołu Nr L/2014 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 22 września 2014r.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content