Zaproszenie na XLVII Sesję Rady Gminy w Sabniach

27 czerwca 2014r. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy w Sabniach.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 4. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej.
 5. Zapytania radnych
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sabnie do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Wielki Gościniec Litewski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r.
  • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013r.,
  • przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu,
  • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  • przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
  • dyskusja.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013r.
 14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, informacje.
 16. Przyjęcie protokółu Nr XLV/2014 z Sesji Rady Gminy z dnia  24 kwietnia 2014r. oraz protokółu Nr XLVI/2014 z dnia 15 maja 2014r. z Sesji Rady Gminy z dnia 15 maja 2014r.
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content