Zaproszenie na XLIV Sesję Rady Gminy w Sabniach

27 marca 2014r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy w Sabniach.

Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres miedzy sesjami.
 4. Informacja Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim dotycząca analizy oświadczenia majątkowego.
 5. Informacja o realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013”.
 6. Zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sabnie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sabnie na 2014 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022.
 13. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, informacje.
 15. Przyjęcie protokółu Nr XLII/2014 z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014r. oraz protokółu Nr XLIII/2014 z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 05 marca 2014r.
 16. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content