Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy w Sabniach

30 grudnia 2013r. (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Zespole Szkół w Sabniach odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy w Sabniach. Zaplanowano następujący porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między Sesjami.
 4. Informacja Urzędu Skarbowego o przeprowadzonej analizie oświadczenia majątkowego.
 5. Informacja  o zawarciu umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sabnie w 2013r.”
 6. Zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji  Rewizyjnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy ds. statutów sołectw.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie zamiany.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie zamiany.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sabnie na rok 2014”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Sabnie na rok 2014”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2014 rok.
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  • podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2014 rok.
 15. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, informacje.
 17. Przyjęcie protokółu Nr XXXIX/2013 z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 29 listopada 2013r. i protokołu Nr XL/2013 z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 12 grudnia 2013r.
 18. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content