Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy w Sabniach

Dnia 29 listopada 2013 r. (piątek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XXXIX/2013 Sesja Rady Gminy w Sabniach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ślubowanie radnego.
 4. Informacja z działalności Wójta za okres między Sesjami.
 5. Zapytania radnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych.
 7. Informacja Wójta Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do składania takich oświadczeń.
 8. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
 9. Informacja Wojewody Mazowieckiego o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sabnie w roku 2014.
 12. Ustalenie ceny drewna dla celów wyliczenia podatku leśnego w roku 2014.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Sabnie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do podpisania porozumienia z innymi gminami dotyczącego wspólnej realizacji zadania „Systemy solarne dla mieszkańców”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Gminy.
 18. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
  – zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
  – powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  – przyjęcie zasad i sposobu głosowania przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
  – przeprowadzenie głosowania (tajnego),
  – przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
 19. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski, informacje.
 21. Przyjęcie protokółu Nr XXXVIII/2013 z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 11 października 2013 roku.
 22. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content