Konsultacje projektu statutu sołectw

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/94/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sabnie, Wójt Gminy Sabnie informuje, że w dniach od 15.11.2013r. do 31.12.2013r. odbędzie się konsultacja społeczna dotycząca nadania statutów sołectwom Gminy Sabnie.

W konsultacjach mają prawo brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Sabnie. Konsultacje dotyczące nadania statutów sołectwom Gminy Sabnie odbywają się poprzez:

  • wyłożenie projektów statutów do publicznego wglądu w okresie konsultacji w Biurze Rady Gminy,
  • wyłożenie projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów Gminy Sabnie,
  • zamieszczenie projektów statutów w okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sabnie.
  1. Konsultacje polegać będą w szczególności na pisemnym zgłaszaniu przez mieszkańców do Wójta Gminy Sabnie uwag do projektów statutów w terminie 14 dni od dnia wyłożenia projektów statutów w poszczególnych sołectwach.
  2. Wyniki konsultacji w sprawie projektów statutów dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.
  3. Brak opinii uznaje się za akceptację treści projektu.
  4. Wyniki konsultacji Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy przed podjęciem uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom.

Załącznik:
projekt statutu

Dodaj komentarz

Skip to content