Podsumowanie projektu „LUBIĘ SZKOŁĘ – WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GMINY SABNIE”

W dniach 01.08.2012 r. – 31.08.2013 r. Gmina Sabnie realizowała projekt „LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie” o wartości 269 917 zł, przy dofinansowaniu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa 261 187 zł (96,76%).

Celem ogólnym projektu było pobudzenie do końca sierpnia 2013 r. aktywności uczniów Szkół Publicznych z terenu Gminy Sabnie w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz przedsiębiorczości, poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, akcje wyjazdowe oraz przeszkolenie kadry /20 nauczycieli/.

Projekt skierowany był do wszystkich uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Sabnie.

Działania w ramach projektu:

 • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – matematyczna i przyrodnicza /gimnazjum i 2 szkoły podstawowe/. W ramach zajęć zakupiono materiały dydaktyczne i warsztatowe niezbędne do ich przeprowadzenia.
 • ZAJĘCIA JĘZYKOWE – skierowane do uczniów z problemami w nauce w każdej ze szkół, prowadzone były pod kątem usystematyzowania wiedzy przed egzaminem gimnazjalnym i sprawdzianem dla uczniów 6 klas. Na potrzeby zajęć zakupiono tablice flipcharta i odtwarzacz CD, uczestnicy otrzymali materiały warsztatowe oraz dydaktyczne.
 • CENTRUM TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH – skierowane do uczniów, którzy interesują się technologiami ICT.
  W ramach zajęć zakupiono sprzęt niezbędny do ich przeprowadzenia: 2 przenośne komputery, rzutnik multimedialny, ekran przenośny. Uczestnicy zostali zaopatrzeni w materiały warsztatowe. W ramach zadania przeprowadzono wyjazd do wioski internetowej.
 • WARSZTATY DZIENNIKARSKIE – zajęcia skupiają uczniów uzdolnionych polonistycznie, zainteresowanych mediami, prasą, dziennikarstwem. W ramach warsztatów wydawane były gazetki szkolne oraz prowadzone uczniowskie strony internetowe. Na potrzeby zajęć zakupione zostały dwa aparaty fotograficzne, materiały poligraficzne i papiernicze. Przeprowadzono także wyjazd uczniów warsztatów dziennikarskich do redakcji mediów. Uczestnicy warsztatów odwiedzili Katolickie Radio Podlasie oraz Tygodnik Siedlecki.
 • POZALEKCYJNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE /zajęcia taneczne/ – uczestnicy w ramach zajęć otrzymali stroje taneczne. Ponadto w ramach projektu przeprowadzono bezpłatny wyjazd do Warszawy na przedstawienie teatralne, w którym udział wzięli wszyscy uczniowie Gimnazjum oraz bezpłatny wyjazd do Siedlec na spektakl teatralny, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych.
 • WAKACYJNY OBÓZ EDUKACYJNY – celem głównym wyjazdu było zorganizowanie aktywnego odpoczynku dzieciom
  i młodzieży pochodzącym z najuboższych rodzin. Miejsce i termin wypoczynku: Serwy k. Augustowa w dniach
  20.07.2013 r. – 26.07.2013 r.
 • CENTRUM PLANOWANIA KARIERY – cykl spotkań doradcy zawodowego z młodzieżą gimnazjalną w grupach
  i indywidualnie.
 • SZKOLNE PUNKTY WSPARCIA – dyżury logopedy i psychologa we wszystkich szkołach oraz zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej.
 • SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI – w ramach projektu przeprowadzono szkolenie dla 20 nauczycieli pn. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych”.

Monika JagiełłoMonika Jagiełło, 16 lat
W ramach projektu „LUBIĘ SZKOŁĘ – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Sabnie” brałam udział w wakacyjnym obozie edukacyjnym, który odbył się w Serwach koło Augustowa. Obóz zapewnił mi mnóstwo pozytywnych wrażeń i rozwinął moje zainteresowania. Nauczyłam się pływać na kajakach i zwiedziłam wiele ciekawych miejsc. Nad jeziorem Serwy miałam okazję poznać kilka nieznanych mi dotychczas  gatunków ptaków, takich jak kormorany. Najbardziej podobało mi się pływanie gondolami oraz wyjazd do Augustowa. Miałam okazję zwiedzić tam interesujące miejsca i zabytki. Mile wspominam także wycieczkę rowerową do pobliskiego lasu. Głęboko w pamięć zapadł mi chrzest, który zorganizowali opiekunowie. Dobrze się bawiłam i zachęcam innych uczniów do brania udziału w tego typu projektach edukacyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dodaj komentarz

Skip to content