Zaproszenia na XXXIII Sesję Rady Gminy w Sabniach

Dnia 25  kwietnia 2013 r. (czwartek) o godzinie 12.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XXXIII/2013 Sesja Rady Gminy w Sabniach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Ocena realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz nieczystości ciekłych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Przyjęcie protokółu Nr XXXII/2013 z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 27 marca 2013 roku.
 13. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content