Zaproszenia na XXXII Sesję Rady Gminy w Sabniach

Dnia 27 marca 2013 r. (środa) o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XXXII/2013 Sesja Rady Gminy w Sabniach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Informacja z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Informacja z działalności Komisji za 2012 rok.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia  przedstawiciela Gminy w Związku Komunalnym „Sokołów Podlaski”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu Gminy Sabnie w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022.
 12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, informacje.
 14. Przyjęcie protokółu Nr XXXI/2013 z Sesji Rady Gminy w Sabniach 25 lutego 2013r.
 15. Zamkniecie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content