Zaproszenia na XXVII Sesję Rady Gminy w Sabniach

Dnia 20 grudnia 2012r . (czwartek) o godzinie  10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XXVII/2012 Sesję Rady Gminy w Sabniach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między Sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
 6. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sabnie na rok 2013”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy na  rok 2013”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 9. Podjecie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sabnie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 11. Podjecie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjecie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 16. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2013 rok.
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  • podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2022.
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na 2013 rok.
 17.  Odpowiedzi na zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski, informacje.
 19. Przyjęcie protokółu Nr XXVI/2012 z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 listopada 2012 roku.
 20. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content