Odbudowa mostu w miejscowości Niewiadoma w ciągu drogi gminnej Nr 390607W w km 3+717 – w formule zaprojektuj i wybuduj – zmiana SIWZ

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbudowę mostu w miejscowości Niewiadoma w ciągu drogi gminnej Nr 390607W w km 3+717”- w formule zaprojektuj i wybuduj z dnia 28.06.2012, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 226464 – 2012, tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego informuję, że zgodnie z Art. 38, ust. 4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn zm.), zmianie ulega punkt 3.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Dodaj komentarz

Skip to content