Obwieszczenie Wójta Gminy Sabnie

Wójt Gminy Sabnie, działając na podstawie art.33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz.1227 ze zm.) zwanej dalej ustawa ooś podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 lutego 2012 r. wpłynął wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Państwa Marzenny i Sławomira Hardejewicza zam. Sabnie ul. Słoneczna 15 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal drobiarskich o łącznej obsadzie 239 100 sztuk wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geod. 134, 135, 136, 137, 138, 150, 151, 152, 153, 154  położonych w miejscowości  Stasin gmina Sabnie.

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z §2 ust.1 pkt.51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.1397) zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Sabnie, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sabnie  ul. Główna 73 pokój Nr 8 , w godzinach  od 7.45 do 15. 45.

Złożone uwagi i wnioski zostaną  rozpatrzone przez Wójta Gmina Sabnie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie: 21 – dniowy termin do zgłaszania uwag i wniosków zaczyna biec  od momentu wywieszenia niniejszego ogłoszenia t.j.20.02.2012r.

Powyższą informację umieszcza się na:
1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sabnie
2. Stronie internetowej Urzędu Gminy Sabnie
3. Tablicy ogłoszeń wsi Stasin

Dodaj komentarz

Skip to content