XVI Sesja Rady Gminy w Sabniach

W dniu 20 lutego 2012 roku (poniedziałek) o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XV Sesja Rady Gminy w Sabniach. Zapraszamy Mieszkańców, media oraz z wszystkich zainteresowanych. Zaplanowano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapoznanie z uchwałą Nr Si.74.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sabnie przedstawionej w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2022.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.
 6. Sprawozdania z działalności Komisji za 2011 rok.
 7. Zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji.
 9. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Niecieczy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Sabnie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sabnie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego zadania inwestycyjnego Gminy Sabnie w 2012 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata  2012 – 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.
 19. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski, informacje.

1 komentarz do “XVI Sesja Rady Gminy w Sabniach”

Dodaj komentarz

Skip to content