Stypendia szkolne oraz dożywianie dzieci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach informuje o przysługującej pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Sabnie.

Miesięczna wysokość dochodów na osobę nie może przekroczyć 351 zł. netto (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do 15 września 2011 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sabniach.

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w szkołach i przedszkolach na mocy ustawy z 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Taką formą wsparcia objęte mogą być dzieci i młodzież, które pochodzą z rodzin o dochodzie miesięcznym nieprzekraczającym 526,50 zł (kwota ta stanowi 150 % z kwoty 351 złotych – z podstawy uprawniającej rodzinę do korzystania z pomocy społecznej). Rodzice, opiekunowie dzieci mogą zgłaszać potrzebę dożywiania dzieci u pracowników socjalnych GOPS Sabnie.

Dodaj komentarz

Skip to content