Powiadomienia SMS Gminy Sabnie

sabnie.pl

Jeżeli chcesz otrzymywać darmowe powiadomienia o:

  • zebraniach wiejskich,
  • terminach zbiórek odpadów,
  • nadchodzących zagrożeniach (np. wichury, gwałtowne burze),
  • ważnych wydarzeniach w gminie,
  • imprezach kulturalnych i sportowych,
  • bezpłatnych badaniach lekarskich, kursach, szkoleniach itp.,

to zgłoś się do Urzędu Gminy z prośba o dodanie numeru do listy albo napisz wiadomość e-mail ze swoim numerem telefonu i miejscowością pod adres sekretariat@sabnie.pl.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS GMINY SABNIE

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Systemu Powiadamiania SMS Gminy Sabnie (zwanego dalej „Systemem”).
2. Usługa powiadamiania SMS jest świadczona przez Urząd Gminy Sabnie (zwany dalej „Urzędem”).
3. Użytkownikiem Systemu jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem”), która dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wyrażając tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe lub w formie głosowej na telefony stacjonarne o treści ustalonej przez Urząd.

§ 2 Zasady korzystania z Systemu

1. Usługa powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS na telefony komórkowe oraz bezpłatnych komunikatów głosowych na telefony stacjonarne dla Użytkowników, którzy dokonali prawidłowej rejestracji do Systemu.
2. Każda osoba, będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM lub telefonu stacjonarnego, może dokonać rejestracji w Systemie poprzez:
1) wysłanie wiadomości SMS o treści zdefiniowanej przez Urząd na numer 788048600,
2) wypełnienie formularza dostępnego na stronie www Urzędu,
3) prawidłowe wypełnienie papierowego formularza rejestracyjnego, dostępnego w Urzędzie i złożenie go w pokoju nr 9.
3. Prawidłowa rejestracja w systemie powiadamiania SMS jest potwierdzona przesłaniem przez System powitanej wiadomości SMS do Użytkownika.
4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z powiadomień SMS dokonując wyrejestrowania się z Systemu poprzez:
1) wysłanie wiadomości SMS o treści zdefiniowanej przez Urząd na numer 66 40 76543,
2) wypełnienie formularza dostępnego na stronie www Urzędu,
3) wypełnienie papierowego formularza, dostępnego w Urzędzie.
5. Prawidłowe wyrejestrowanie z systemu potwierdzone jest komunikatem SMS wysłanym do Użytkownika.
6. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych przez Urząd, prócz kosztów wysłania wiadomości SMS podczas procesu rejestracji oraz wyrejestrowania, który jest zgodny z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora GSM.

§ 3 Komunikaty SMS

1. W ramach systemu powiadamiania SMS Urząd zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom na ich telefony komórkowe bądź stacjonarne wiadomości SMS zawierające wybrane treści w następujących obszarach tematycznych:
1) Informacje alarmowe i kryzysowe o zagrożeniach, które mogą występować na terenie gminy. Treści tego typu rozsyłane są do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników bez względu na grupę tematyczną, do której zapisali się w Systemie podczas procesu rejestracji (w przypadku utworzenia grup tematycznych przez Urząd);
2) Informacje o utrudnieniach, które mogą istotnie dezorganizować sytuację w regionie;
3) Informacje promujące działalność Urzędu oraz jego służb wśród społeczności lokalnej np. wiadomości dotyczące wydarzeń sportowych oraz kulturalnych organizowanych bądź wspieranych przez Urząd lub odbywających się na jego terenie;
4) Informacje o bieżących sprawach związanych z działalnością Urzędu.
2. Urząd Gminy Sabnie zobowiązuje się do przesyłania wiadomości SMS oraz wiadomości głosowych jedynie do Użytkowników, którzy poprzez rejestrację do systemu wyrazili zgodę na ich otrzymywanie oraz o tematyce dotyczącej Urzędu.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Urząd na potrzeby korzystania z Systemu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
2. Urząd Gminy Sabnie zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych bądź z innej uzasadnionej przyczyny.
3. Informacja o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu każdorazowo zamieszczana będzie na stronie internetowej Urzędu.
4. Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Urząd.
5. Regulamin korzystania z systemu powiadamiania SMS obowiązuje od dnia 28 stycznia 2015 r.

Dodaj komentarz

Skip to content