Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2015-2021

Na podstawie art. 39. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Sabnie informuje:

 1. o przystąpieniu do opracowywania Program Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2015-2021, którego przedmiotem jest wieloletni plan określający obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni gminy
 2. termin rozpoczęcia konsultacji: 1 października 2015 r.
 3. planowany termin zakończenia konsultacji: 22 października 2015 r.
 4. wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, dokumentacja będzie wyłożona do wglądu pod adresem: Urząd Gminy Sabnie; ul. Główna 73; 08-331 Sabnie
 5. opinie, uwagi i sugestie do ww. dokumentu można zgłaszać:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundusze@sabnie.pl (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym),
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Sabnie; ul. Główna 73; 08-331 Sabnie
  • ustnie do protokołu w siedzibie Gminy: Urząd Gminy Sabnie; ul. Główna 73; 08-331 Sabnie
 6. organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sabnie.

Dodaj komentarz

Skip to content