Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Główna 75
08-331 Sabnie

Telefon: 25 506 56 80; 516 727 930
e-mail: gops@sabnie.pl

Kierownik: Beata Deoniziak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sabniach jest gminną jednostką organizacyjną, działa na zasadach jednostki budżetowej.

Godziny pracy

poniedziałek – piątek, od 07:45 do 15:45

Zadania

Ośrodek prowadzi działalność organizatorską w zakresie pomocy socjalnej, społecznej, materialnej, opiekuńczej, określa i realizuje kierunki działania profilaktycznego, a w szczególności odpowiada za:

  1. rozpoznanie i rzetelną ocenę potrzeb osób i rodzin wymagających interwencji socjalnej, jak również działań profilaktyczno-terapeutycznych,
  2. zabezpieczenie potrzeb umożliwiającym osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych dających możliwości samodzielnej egzystencji życiowej w środowisku,
  3. koordynowanie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb osób i rodzin wymagających szeroko rozumianej pomocy socjalnej,
  4. inicjowanie działań i współpracy na rzecz rodziny wszystkich podmiotów w tym: instytucji państwowych, organizacji samorządowych, stowarzyszeń, związków wyznaniowych w celu łagodzenia skutków negatywnego oddziaływania patologicznych zjawisk społecznych na prawidłowe funkcjonowanie rodziny, prowadzenie szeroko pojętej pracy socjalnej mającej na celu przywracanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania osoby i rodziny do uczestniczenia w życiu społecznym.

Struktura organizacyjna

  1. Kierownik
  2. Pracownicy socjalni
  3. Opiekunki świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze
  4. Główny księgowy
  5. Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Skip to content