Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP.

Zmieniasz miejsce zamieszkania? Chcesz zameldować się na pobyt czasowy? Sprawdź jak to zrobić. Prawo przewiduje dwa sposoby.

Krok po kroku

 • PRZEZ INTERNET

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

 •  W URZĘDZIE
 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk (pobierz)
 2. Pamiętaj o:
  a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
  b. dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale),
  c. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności zameldowania przez  pełnomocnika.
 3. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy otrzymasz na wniosek

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna,  wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  – dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport.

Opłaty

 • Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego.
 1. 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt czasowy działa przez pełnomocnika).
 • Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy 95 9221 0000 0030 0113 2000 0020

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Załączniki:

Skip to content