Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 z późn. zm. ), przepisy wykonawcze do tej ustawy oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 1, p. Maria Romaniuk, tel: 25 787 41 90
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (dostępny na miejscu).
 2. Do wniosku należy dołączyć kopie (oryginały do wglądu) następujących dokumentów:
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
  • dokument potwierdzają czy tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Sposób załatwienia

Opinię w tej sprawie wydaje Rada Gminy.

Rada swoją opinię wydaje w formie postanowienia, który strona odbiera osobiście lub jest jej doręczane przez pocztę. Po uprawomocnieniu się postanowienia (7 dni od daty odbioru) decyzję w sprawie wydania, bądź odmowy wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje Wójt.

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach stałych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Opłaty

 • opłata skarbowa:
  • za wniosek – 5,00 zł;
  • za każdy załącznik – 0,50 zł
 • Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się zgodnie z art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi cyt:
  • W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art.41 ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art.18.
  • Opłatę, o której mowa w ust.1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
   • 525zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
   • 525zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
   • 2.100zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
  • Opłata, o której mowa w ust.2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
  • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
  • Opłatę, o której mowa w ust.1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
   • 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   • 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
   • 77.000zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
  • Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust.5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust.2.
  • Opłata, o której mowa w ust.1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
  • W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w ust.1-5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
  • Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Termin załatwienia

1 miesiąc.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Opłata skarbowa: za odwołanie – 5,00 zł, za każdy załącznik – 0,50 zł