Wydanie i wymiana dowodu osobistego

Załącznik: Druk wniosku

Podstawa prawna

Kodeks Postępowania Administracyjnego; Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. Nr 32 z 1984r., poz. 174 z późn. zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1128).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Mirosława Ryciak, tel: 25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony druk wniosku o wydanie dowodu osobistego (pobierz druk wniosku)
  2. 2 fotografie (lewy półprofil z widocznym lewym uchem bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami),
  3. odpis skrócony:
    • aktu urodzenia dla osób, które nie wstąpiły w związek małżeński
    • aktu małżeństwa z adnotacją o aktualnie noszonym nazwisku (dostarczenie powyższych dokumentów jest niezbędne w przypadku gdy nie zostały dotychczas złożone w celu wyrobienia poprzedniego dowodu osobistego)
  4. poświadczenie obywatelstwa – na żądanie organu.

Sposób załatwienia sprawy

Należy zgłosić się osobiście. Małoletni zgłasza się z przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym.

Opłaty

  • opłata – 30,00 zł w kasie Urzędu lub na konto,
  • opłata skarbowa – 5,00 zł – od osób małoletnich.

Termin załatwienia

Około 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

Uwagi

Dowód osobisty można otrzymać po ukończeniu 13 roku życia. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie zwraca kartę stałego lub czasowego pobytu. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

Małoletni odbiera dowód osobisty w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia oraz od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z opiekunami prawnymi.

Złożenie wraz z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego odpisu skróconego aktu urodzenia lub odpowiedniego odpisu skróconego aktu małżeństwa znacznie przyśpieszy wydanie nowego dowodu.

Skip to content