Wydanie dowodu osobistego

Załączniki:

Podstawa prawna

Kwestie związane z dowodami osobistymi są uregulowane w:

  • ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 391),
  • ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 poz. 212),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 876),

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Maria Romaniuk, tel: 25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45