Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Załącznik:  Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Anna Trebnio, tel: 25 506 56 81
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony druk wniosku (pobierz)
  2. kopię mapy zasadniczej (2 egz.) z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem,
  3. opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania terenu (część opisowa i graficzna),
  4. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,
  5. wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej lub braku miejsca w części C,
  6. raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – 3 egzemplarze,
  7. informacja o planowanym przedsięwzięciu jeśli raport nie jest wymagany,
  8. Wypis z rejestru gruntów właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości w obrębie inwestycji oraz aktualny wykaz właścicieli nieruchomości sąsiednich
  9. Wstępne zgody dostawców mediów na zasilanie w wodę, energię elektryczną i.t.p.
  10. Zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym w przypadku zabudowy zagrodowej realizowanej na terenach nie spełniających warunku art.61 ust. pkt.1
Skip to content