Udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Załącznik: Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Henryka Pencak, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony druk wniosku (pobierz druk wniosku)
  2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  3. kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym – REGON
  4. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne

Opłaty

opłata skarbowa – 616 zł za wydanie zezwolenia

Termin załatwienia

do miesiąca, w sprawach szczególnie złożonych – do dwóch miesięcy