Przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania:

Załączniki:

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Henryka Pencak, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Dokumenty składane przed przystąpieniem do demontażu:

  1. kopia dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia remontu związanego z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim (wymagane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) lub kopie pozwolenia na budowę
  2. kopia umowy na wykonanie prac zawartej z przedsiębiorcą posiadającym decyzje zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydana przez Starostę Powiatu Sokołowskiego
  3. potwierdzenie własności budynku

Dokumenty składane po zrealizowaniu demontażu:

  1. kopia imiennego rachunku (faktury) wystawionego na wnioskodawcę za wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, dokumentującego koszty demontażu, transportu i utylizacji wraz z kartą przekazania odpadu
  2. kopia oświadczenia wydanego przez wykonawcę usuwającego wyroby azbestowe o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)

Oryginały w/w dokumentów przedstawiane są przez wnioskodawcę do wglądu.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” lub „informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone” (na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest – Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1876).