Ewidencja działalności gospodarczej – wpis, zawieszenie, wznowienie, zmiana, wyrejestrowanie

Załączniki:

Podstawa prawna

Ustawa z 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.), Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 1, p. Maria Romaniuk, tel: 25 787 41 90
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Informacje

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadzi urząd miasta lub gminy, w którym dana osoba ma miejsce zamieszkania (wspólnicy spółki cywilnej wpisani mogą więc być w różnych ewidencjach). Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS (tzw. jedno okienko). Pamiętajmy jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT oraz wybór innej formy opodatkowania niż podatek wg skali podatkowej (np. podatek liniowy). Miejmy też na uwadze, że czynności te wykonać powinniśmy przed uzyskaniem pierwszych przychodów. Jedno okienko nie zwolni nas także z konieczności wizyty w ZUS, jeżeli zamierzamy zatrudniać pracowników (jako pracodawca jesteśmy zobowiązani zgłosić pracowników do ubezpieczenia społecznego).

Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:

  • w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

Uzyskanie wpisu w ewidencji albo KRS nie zawsze jest jednak wystarczające, byśmy mogli podjąć działalność gospodarczą. Po pierwsze, wiele rodzajów działalności wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych (jako przedsiębiorcy jesteśmy zobowiązani zapewnić posiadanie tych kwalifikacji). Najczęściej nie musimy posiadać tych kwalifikacji sami, a wystarczy, gdy zatrudnimy osoby z niezbędnymi kwalifikacjami do wykonywania określonych czynności. Wyjątkiem są pewne tylko zawody (zwłaszcza medyczne i prawnicze), w których wymaga się, by kwalifikacje zawodowe posiadał sam przedsiębiorca – jeżeli zatem sami ich nie posiadamy, to nie wystarczy, że zatrudnimy odpowiednią osobę.

Zakładając działalność gospodarczą należy określić czym będzie się zajmować nasza firma. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007.

Opisy procedur:

Opłaty

w kasie urzędu: opłata stała – 100,00 zł – wpis do ewidencji zgodnie z art. 88b ust. 4 ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.

Termin załatwienia

Maksymalnie 14 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego; szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.

Uwagi

Data rozpoczęcia pierwszej działalności nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.