Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie

Tytuł projektu: ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Sabnie’’

Okres realizacji: 1 sierpnia 2011 r. – 31 sierpnia 2012 r.

Wartość projektu: 325 450 zł.

Dofinansowanie Unii Europejskiej i Budżetu Państwa: 315 650 zł.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem ogólnym projektu jest pobudzenie do końca sierpnia 2012 r. aktywności uczniów Szkół Publicznych z terenu Gminy Sabnie w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz przedsiębiorczości, poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, akcje wyjazdowe oraz przeszkolenie kadry /20 nauczycieli/.

Projekt skierowany jest do: wszystkich uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Sabnie.

W ramach projektu przewidziano:

  • zajęcia wyrównawcze – po 2 grupy w każdej szkole /15 osób w grupie/ – matematyczna i przyrodnicza /gimnazjum i 3 szkoły podstawowe/, zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu w okresie od września 2011 do czerwca 2012. W ramach zajęć zaplanowano zakup materiałów dydaktycznych i warsztatowych niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zajęcia skierowane są do uczniów osiągających niedostateczne wyniki w nauce oraz posiadających opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Rekrutacja odbędzie się na podstawie wywiadu z nauczycielami i opinii,
  • zajęcia językowe – grupy 10-cio osobowe, skupiające uczniów z problemami w nauce w każdej ze szkół, prowadzone będą pod kątem usystematyzowania wiedzy przed egzaminem gimnazjalnym i sprawdzianem dla uczniów 6 klas w okresie od września 2011 r. do kwietnia 2012 r. Na potrzeby zajęć zakupione zostaną tablice i odtwarzacz CD, uczestnicy otrzymają materiały warsztatowe /podręczniki oraz materiały piśmiennicze/,
  • zajęcia informatyczne – zaplanowano powstanie 4 grup po 10 osób, skierowane do uczniów, którzy poza szkołą nie mają dostępu do komputera i Internetu. W ramach zajęć przewidziano dwie sesje wyjazdowe do Centrum Kształcenia Na Odległość oraz zakup sprzętu niezbędnego do ich przeprowadzenia,
  • pozalekcyjne zajęcia artystyczne z plastyki i muzyki /podstawy gry na gitarze/ – w ramach zajęć plastycznych powstaną 4 grupy po 10 osób, uczestnicy zostaną wyposażeni w komplet materiałów plastycznych. Natomiast w ramach zajęć z muzyki powstaną 4 grupy po 4 osoby, zaplanowano zakup 4 gitar niezbędnych do ich przeprowadzenia. Zajęcia artystyczne prowadzone będą w okresie od września 2011 r. do czerwca 2012 r., ostateczna lista uczestników powstanie po weryfikacji wiedzy i uzdolnień przez instruktorów. W ramach zajęć zaplanowano na listopad 2011 r. wyjazd do Warszawy na przedstawienie teatralne, w którym udział wezmą wszyscy uczniowie Gimnazjum, na potrzeby wyjazdu wynajęty zostanie autokar oraz zostaną zakupione bilety.
  • wakacyjny obóz edukacyjny – zaplanowano na lipiec 2012 r. dla 80 uczestników, cel główny wyjazdu to zorganizowanie aktywnego odpoczynku dzieciom i młodzieży pochodzącym z najuboższych rodzin. Za skonstruowanie ostatecznej listy uczestników odpowiedzialni będą wychowawcy, dyrektorzy szkół oraz koordynator projektu,
  • Centrum Planowania Kariery – cykl spotkań doradcy zawodowego z młodzieżą gimnazjalną, 18 godzin spotkań grupowych i 40 godzin spotkań indywidualnych oraz szkolenie dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego,
  • wsparcie specjalistyczne – dyżury logopedy i psychologa we wszystkich szkołach.

 

Osoby do kontaktów w sprawach projektu:

Zespół Szkół w Sabniach – Pani Małgorzata Gęsina

Szkoła Podstawowa w Niecieczy – Pani Irmina Krakowska

Szkoła Podstawowa w Zembrowie – Pani Joanna Rogozińska

Biuro projektu:

Urząd Gminy Sabnie
pokój nr 9 (parter)
ul. Główna 73
08-331 Sabnie

Tel.: 25 787 41 90, wew. 31
e-mail: projekt@sabnie.pl

poniedziałek – piątek /7:45 – 15:45/

Prezentacja z rozpoczęcia roku szkolnego:
pobierz plik

Skip to content