Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje w wys. 500,00 zł miesięcznie

na dziecko, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Obecny okres zasiłkowy, na który przyjmowane  są wnioski kończy się dnia 31 maja 2021 roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy  przyjmowane są od dnia 1 kwietnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego danego roku.

 

Najbliższy termin na składanie wniosków:

1 luty, bądź 1 kwietnia 2021 roku

Wniosek składa się w organie właściwym ze względu

na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać ze strony

gopssabnie.naszbip.pl

Skip to content