„Dobry start”

„Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko do ukończenia:

  • 20 roku życia,
  • lub 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje:

  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.
  • jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną

od dnia 1 lipca danego roku.

Wniosek składa się w organie właściwym ze względu

na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” można pobrać ze strony

gopssabnie.naszbip.pl

Skip to content