OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SABNIE

Wójt Gminy Sabnie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Sabnie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022r.”

  1. Przedmiot konsultacji

Projekt rocznego programu  współpracy  Gminy  Sabnie  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

  1. Cel konsultacji

Zapewnienie właściwego dialogu społecznego, w szczególności zebranie  opinii  i  uwag  organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do założeń projektu rocznego programu współpracy.

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

9 listopada 2021 r. – 19 listopada 2021 r.

  1. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach

W  konsultacjach  mogą  wziąć  udział,  w  zakresie  swojej  działalności  statutowej,  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie gminy Sabnie.

  1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą  odpowiedzialną  za  przeprowadzenie  konsultacji  jest  Sobieski Mirosław -Zastępca Wójta Gminy Sabnie., tel. (25) 787 41 90 , e-mail: sekretariat@sabnie.pl.

  1. Formy konsultacji

1)  Przyjmowanie  uwag  w  formie  pisemnej zgłaszanych na załączonym formularzu:

–  do sekretariatu w  budynku Urzędu Gminy Sabnie w godzinach pracy Urzędu,

-pocztą na adres Urząd Gminy Sabnie ul. Główna 73,

– za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat @sabnie.pl,

  1. Zasięg terytorialny konsultacji

Gmina Sabnie

  1. Dokumenty

Projekt programu współpracy podlegający konsultacjom dostępny jest na stronie internetowej Gminy Sabnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sabnie.

 

                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                   /./ Ireneusz Piotr Wyszyński

Załączniki:

Dodaj komentarz

Skip to content