Obwieszczenie Wójta Gminy Sabnie

Wójt Gminy Sabnie, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,poz.1227 ze zm.)  z a w i a d a m i a, że w dniu 11 lipca 2011 r. wpłynął wniosek wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Państwa Barbary i Grzegorza Chomka zam. Sabnie ul. Główna 24 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni bezściołowej na 252 DJP wraz z infrastrukturą towarzysząca, na działkach o nr geodezyjnych 6 ,7 i 8/2 położonych w miejscowości Suchodół Szlachecki gmina Sabnie.

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z §2 ust.1 pkt.51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.1397) zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Sabnie, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Sabnie ul. Główna 73 pokój Nr 8 , w godzinach od 7.45 do 15. 45.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gmina Sabnie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Powyższą informację umieszcza się na:
1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sabnie
2. Stronie internetowej Urzędu Gminy Sabnie
3. Tablicy ogłoszeń wsi Suchodół i Sabnie

Dodaj komentarz

Skip to content