Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2016 r. w Powiecie Sokołowskim codziennie przez 4 godziny  świadczona jest usługa nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dla mieszkańców naszego powiatu. Funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej 4, w budynku Starostwa Powiatowego obsługiwany przez adwokata i radcę prawnego w godzinach 800-1200  (poniedziałek, czwartek, piątek ) i 1300-1700 (wtorek, środa).

Drugi w Gminie Jabłonna Lacka wraz z jego zamiejscowymi oddziałami w Gminie Sabnie, Gminie Sterdyń oraz Gminie Repki,  prowadzony przez  organizację pozarządową – Fundację Honeste Vivere, 04-474 Warszawa, ul. Amałowicza-Tatara 7, obsługiwany przez adwokata według następującego harmonogramu:

–  Gmina Jabłonna Lacka – 1300-1700 poniedziałek i piątek;
–  Gmina Sabnie – 745-1145 wtorek;
–  Gmina Repki – 730-1130 środa;
–  Gmina Sterdyń –1200-1600 czwartek.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 •  podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • która jest w ciąży, lub
 • o której mowa w pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego.

Osoby w/w wykazują uprawnienie do uzyskania pomocy prawnej poprzez:

 Ad.1) przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia
z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;

Ad.2)  przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

Ad.3) przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

Ad.4) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

Ad.5 ) i 6)  przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

Ad. 7) złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych  w tym przepisie;

Ad 8) przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę;

Ad.9) złożenie pisemnego oświadczenia, że osoba jest uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1-6 i 8.

Dodaj komentarz

Skip to content