XV Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na XIV Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015r. (czwartek) o godzinie 12-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapoznanie z Uchwałą Nr 25.226.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w całości Uchwały Nr XII/56/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Zespołu Obsługi Finansowej Szkół w Sabniach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Gminy Sabnie na lata 2015-2020”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Sabnie”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sabnie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowisko dla Gminy Sabnie na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, informacje.
  • Informacja dotycząca funkcjonowania i bieżących spraw Izby Rolniczej.
 13. Przyjęcie protokółu Nr XIV/2015 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 25 listopada 2015r.
 14. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content