XIV Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na  XIV Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2015r. (środa)  o godzinie 11-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Informacja o dokonanej przez Wojewodę Mazowieckiego analizie oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta.
 5. Zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „ Rocznego programu współpracy Gminy Sabnie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Sokołowskiego zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg kategorii powiatowej na terenie Gminy Sabnie w sezonie 2015/2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 10. Określenie kwoty podatku rolnego na 2016r.
 11. Określenie kwoty podatku leśnego na 2016r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sabnie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Sabnie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych na podatek rolny, od nieruchomości i leśny obowiązujących na terenie gminy Sabnie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej Szkół w Sabniach.
 17. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski, informacje.
 19. Przyjęcie protokółu Nr XII/2015 z Sesji Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2015r. i protokołu Nr XIII/2015 z dnia 30 października 2015r.
 20. Zamkniecie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content