Odbiór azbestu od Mieszkańców w 2016 roku

Wójt Gminy Sabnie informuje, że w 2016r. zamierza wystąpić po raz kolejny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dotację na odbiór i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, głównie płyt azbestowo-cementowych pochodzących z pokryć dachowych.

Zainteresowani mieszkańcy naszej gminy, którzy w 2016r. chcieliby skorzystać z dofinansowania na załadunek, transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych powinni zgłosić się do Urzędu Gminy Sabnie, pokój nr 8 w celu wypełnienia wniosku i niezbędnych załączników.

Uwaga:

  1. Beneficjentami powyższego programu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
  2. Do wniosku o przyznanie dofinasowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów zawierających azbest obowiązkowo należy dołączyć kopię zgłoszenia robót związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest organowi administracji architektoniczno- budowlanej (Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim) lub kopię pozwolenia na budowę, wymagane w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę.

Zachęcamy do składnia wniosków na 2016 r.

Dodaj komentarz

Skip to content