XII Sesja Rady Gminy Sabnie

Uprzejmie zapraszam na  XII Sesję Rady Gminy Sabnie, która odbędzie się w dniu 15 października 2015r. (czwartek)  o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady, radnych i pracowników zobowiązanych do złożenia oświadczenia.
 6. Zapytania radnych.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sabnie za I półrocze 2015r.
  • zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach z dnia 9 września 2015r.   o przedłożonej przez Wójta Gminy Sabnie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sabnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach i do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli i osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Sabnie do wspólnej inicjatywy projektowej realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2010 pod nazwą „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania studni głębinowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, informacje.
 20. Przyjęcie protokółu Nr X/2015 z dnia 25 sierpnia 2015r ora protokółu Nr XI/2015 z Sesji Rady Gminy  Sabnie 28 września 2015r.
 21. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Mikołajczuk

Dodaj komentarz

Skip to content