Protokół z publicznego losowania składów osobowych obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego

które odbyło się w dniu 12 sierpnia 2015r.  o godzinie 9-tej  w  Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sabnie.

Zgodnie z wyznaczonym terminem w dniu 12 sierpnia  2015r. o godzinie 9-tej  w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Sabnie zebrali się:

 1. Maria Romaniuk – pracownik Referatu Organizacyjnego , pełnomocnik wyborczy
 2. Mirosława Ryciak – Kierownik Referatu Organizacyjnego
 3. Kamil Bolesta – Kierownik ZOFSz w Sabniach
 4. Krystyna Korczewska – podins. ds. obsługi Rady Gminy

w celu przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 06 września 2015r.

W losowaniu nie uczestniczył żaden z pełnomocników i osób upoważnionych przez pełnomocników  komitetów wyborczych.

Maria Romaniuk – Pełnomocnik wyborczy przekazała zebranym następujące informacje:

 1. W referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. 9 uprawnionych komitetów wyborczych zgłosiło kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum
 1. Partia Polityczna – Prawo i Sprawiedliwość
 2. Partia Polityczna – Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej
 4. Stowarzyszenie Wspólnota
 5. Stowarzyszenie Solidarni 2010
 6. Partia Polityczna – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
 7. Stowarzyszenie „Republikanie”
 8. Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyna Rodzina Sprawiedliwość”.
 9. Partia Polityczna – Sojusz Lewicy Demokratycznej

Razem 9 podmiotów uprawnionych do zgłaszania kandydatów do komisji.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji  do spraw referendum  rozpatrzone zostały zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie , czyli zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz.671 i Nr 80,poz.730) .

Po dokonaniu wymaganej przepisami prawa weryfikacji, liczba poprawnie zgłoszonych kandydatów przedstawia się następująco:

 1. Partia Polityczna – Prawo i Sprawiedliwość – 4 zgłoszenia
 2. Partia Polityczna – Polskie Stronnictwo Ludowe – 4 zgłoszenia
 3. Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej – 3 zgłoszenia
 4. Stowarzyszenie Wspólnota – 2 zgłoszenia
 5. Stowarzyszenie Solidarni 2010 – 4 zgłoszenia
 6. Partia Polityczna – Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej – 4 zgłoszenia
 7. Stowarzyszenie „Republikanie” – 4 zgłoszenia
 8. Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe „Ojczyna Rodzina Sprawiedliwość”.- 4 zgłoszenia
 9. Partia Polityczna – Sojusz Lewicy Demokratycznej – 4 zgłoszenia

Razem – 33

Po weryfikacji zgłoszeń ustalono, iż w 1 komisji nr 1 w Kupientynie – gdzie zgłoszono 9 kandydatów  dokonano zgłoszeń przekraczających dopuszczalny skład komisji, w związku z powyższym zgodnie z

 • 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz.671 i Nr 80,poz.730) .

o składzie komisji decyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez Wójta Gminy  lub osobę przez niego upoważnioną.

2.Nastepnie przystąpiono do losowania:

– dokonano losowania kandydatów spośród zgłoszonych przez podmioty uprawnione w obwodzie nr 1, w ten sposób, że nazwiska kandydatów oznaczono kolejnymi numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu,

– do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert włożono kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono kandydatów,

– po wymieszaniu kopert, losowano 8 kopert  (wówczas bowiem komisje powoływane są w największym dopuszczalnym składzie)

– wylosowane numery przedstawiono obecnym przy losowaniu, jednocześnie odczytywano imiona i nazwiska  kandydatów oznaczonych wylosowanymi numerami.

Nr. 1 –  Grzegorz Kopa

Nr. 2  –  Magdalena Sikorska

Nr. 3  –  Damian Mateusz Fiołek

Nr .5  –  Ewelina Ewa Kobus

Nr. 6  –  Agnieszka Pietrak

Nr. 7  –  Hanna  Ślepowrońska

Nr. 8  –  Maria Magdalena Grudzińska

Nr. 9  –  Paweł Stankiewicz

Nie wylosowano Nr 4  – Lena Załoga

3. Komisje zostaną powołane Zarządzeniem Wójta Gminy Sabnie. Osoby wchodzące w skład komisji zostaną powiadomione o wyborze oraz terminie i miejscu pierwszego spotkania.

4. Na tym losowanie zakończono.

Podpis osoby upoważnionej
do przeprowadzenia losowania

 

 

Maria Romaniuk

 

Protokółowała:

Krystyna Korczewska
Podins. ds. obsługi Rady Gminy

 

Dodaj komentarz

Skip to content