Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz. 871 z dnia 20.07.2010 r. – tekst jednolity Dz.U. z 24.04.2012 r. poz. 647) oraz uchwały Rady Gminy Sabnie Nr XI/51/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sabnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 do 26 listopada 2012 r. w godzinach 7:45 – 15:45 w pokoju  nr 8, w siedzibie Urzędu Gminy Sabnie, ul. Główna 73.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 23 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mogą wnieść uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2012 r.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22.10.2012 r. w Urzędzie Gminy Sabnie, w miejscowościach Kostki Pieńki i Suchodół Włościański oraz podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP: sabniegw.e-bip.pl oraz na  stronie urzędu Gminy Sabnie (www.sabnie.pl).

Wójt Gminy Sabnie
Ireneusz Piotr Wyszyński

Dodaj komentarz

Skip to content