Nowe przepisy w zakresie pasz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim mając na uwadze zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa pasz i tym samym żywności pochodzenia zwierzęcego informuje o ukazaniu się Rozporządzenia Komisji (UE) nr 225/2012 z dnia 15 marca 2012 r. zmieniajacego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zatwierdzania zakładów wprowadzających doa pasze uzyskane z olejów roślinnych i tłuszczów mieszanych, a także w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących produkcji, przechowywania, transportu i badania na obecność dioksyn olejów, tluszczów oraz uzyskanych z nich produktów (Dz.U. L 77z 16.3.2012, str. 7—5).

Rozporządzenie to nakłada na podmioty działające na rynku pasz, wprowadzające do obrotu tluszcze, oleje lub produkty z nich uzyskane, przeznaczone na pasze obowiazek przeprowadzania analiz tych produktów w akredytowanych laboratoriach pod kątem sumy dioksyn i dioksynopodobnych PCB. Obowiązek przeprowadzania w/w badań nie jest konieczny jeżeli podmiot udowodni, ze partia produktu będąca w jego posiadaniu zostala poddana analizie na wcześniejszym etapie produkcji – powinien więc posiadać stosowne sprawozdanie z badań przeprowadzone w laboratorium akredytowanym.

Powyższe regulacje wchodzą w życie z dniem 16 września 2012r.

Dodaj komentarz

Skip to content