Zaproszenia na XXII Sesję Rady Gminy w Sabniach

Dnia 31 sierpnia 2012 r. (piątek) o godzinie 9-tej  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sabniach odbędzie się XXII Sesję Rady Gminy w Sabniach. Przewidziano następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Zapoznanie z informacją Urzędu Skarbowego dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady za 2011 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sabnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad obliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, oraz nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, logopedy w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu prowadzonych przez gminę Sabnie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022.
 11. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
 12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, informacje.
 14. Przyjęcie protokółu Nr XXI z Sesji Rady Gminy w Sabniach z dnia 17 sierpnia 2012r.
 15. Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Skip to content