Zatwierdzenie podziału nieruchomości

Załącznik: Druk wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Barbara Jagiełło, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony druk wniosku (pobierz druk wniosku)
  2. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  3. wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  5. wstępny projekt podziału nieruchomości – szt.5,
  6. protokół z przejęcia granic nieruchomości,
  7. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  8. wykaz zmian gruntowych,
  9. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
  10. mapę z projektem podziału.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Termin załatwienia

Do 60 dni od otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Sabnie.

Skip to content