Zameldowanie na pobyt stały

Zmieniasz miejsce zamieszkania? Chcesz zameldować się na pobyt stały pod nowym adresem? Sprawdź jak to zrobić. Prawo przewiduje dwa sposoby.

Krok po kroku

 • PRZEZ INTERNET

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 • W URZĘDZIE

1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij druk Zgłoszenie pobytu stałego

 • Pamiętaj o:
  a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
  b. dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale),
  c. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli chcesz dokonać czynności zameldowania przez pełnomocnika.

2. Odbierz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Wymagane Dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz Zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale).
 4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  – dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Załączniki:

Skip to content