Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna

Kodeks Postępowania Administracyjnego; Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 32 z 1984r., poz. 174 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28.06.1984r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności ( Dz. U. Nr 32, poz. 176).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Mirosława Ryciak, tel: 25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wyjaśnienie

  1. postępowanie o wymeldowanie jest wszczynane na wniosek strony (niezbędne jest wykazanie się prawem do lokalu) lub z urzędu,
  2. postępowanie dowodowe winno wykazać, iż osoba, która ma być wymeldowana z lokalu nie zamieszkuje w nim oraz nie posiada uprawnień do pobytu lub nie przebywa w lokalu od co najmniej 6 miesięcy, a miejsca jej pobytu nie można ustalić.

Sposób załatwienia sprawy

Osobiste zgłoszenie. Decyzja o wymeldowaniu.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

  • dla sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – 1 miesiąc,
  • dla sprawy szczególnie skomplikowanej – 2 miesiące.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego. Szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.

Uwagi

W przypadku nie spełnienia nawet jednej z przesłanek niezbędnych do orzeczenia wymeldowania wydana zostanie decyzja odmawiająca wymeldowania.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Sabnie.

Skip to content