Wydanie dowodu osobistego

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Do wniosku dołącz aktualną fotografię.
 3. Podczas składania wniosku w urzędzie okaż dowód osobisty lub ważny paszport.
 4. W terminie wskazanym w potwierdzeniu złożenia wniosku- odbierz dowód osobisty.
 5. Status wniosku możesz sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek  o wydanie dowodu osobistego.
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą powyższe wymogi. Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowodu: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.
 3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
 4. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Zasady składania wniosku:

 1. Wniosek składa się w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 4. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 5. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, nie może wnioskować o podpis osobisty.
 6. Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.
 7. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 

Zasady odbioru dowodu:  

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.
 2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby (wyjątek stanowi dziecko do 5. roku życia albo osoba nieposiadająca zdolności do czynności prawnych i która była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy).
 3. Przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu posiadacza dokumentu lub gdy po złożeniu wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dokumentu.
 4. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w siedzibie urzędu.
 5. Kod PUK może być odebrany wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód.
Skip to content