Wpisanie do rejestru wyborców

Podstawa prawna

Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.05.1993r.; Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14.06.1993 r. w sprawie wzoru rejestru wyborców, sposobu jego prowadzenia, aktualizacji i udostępniania (Monitor Polski z 1993 r. Nr 30 poz. 321).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 2, p. Mirosława Ryciak, tel: 25 787 41 25
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (druk wniosku dostępny na miejscu),
  2. dowód osobisty.

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek składa wyborca stale zamieszkały na obszarze Gminy bez zameldowania na pobyt stały. Wydana zostaje decyzja o wpisaniu do rejestru wyborców Gminy Sabnie.

Opłaty

Wolne od opłat.

Termin załatwienia

3 dni od daty wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy

Skargę można wnieść w terminie 3-ch dni od daty otrzymania decyzji do Sądu Rejonowego za pośrednictwem Wójta.

Uwagi

W przypadku zaistnienia wątpliwości dot. miejsca zamieszkania na obszarze Gminy Sabnie należy przedstawić dowody, na podstawie których można uznać, iż osoba wnosząca o wpis do rejestru przebywa pod podanym przez siebie adresem. W przypadku ustalenia, iż wnioskodawca nie przebywa na terenie Gminy wydana zostaje decyzja odmawiająca wpisu do rejestru wyborców.

Skip to content