Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Załączniki: wniosek opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr. 236, poz. 2008 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 z póź. zm).

Gdzie można załatwić sprawę?

Urząd Gminy Sabnie
08-331 Sabnie, ul. Główna 73
pokój nr 8, p. Elwira Świderska, tel: 25 787 41 93
poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

Sposób załatwienia sprawy

Ww. druk powinien zawierać poświadczenie uprawnień do zamieszkiwania w lokalu dokonane przez zarządcę (właściciela) budynku oraz potwierdzenie faktu zamieszkiwania przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu – w przypadku współwłasności przez wszystkich współwłaścicieli.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł.

Termin załatwienia

Wydanie decyzji następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku skomplikowanej sprawy – w terminie 2 miesięcy od daty złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Sabnie.

Skip to content